Sajt dizajnirao i kreirao connect.in.rsИнфо табла

СТАТУТАРНА ПРАВИЛА СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАД“

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ГСП „БЕОГРАД"
Београд, Књегиње Љубице 29
Број _57-27/12 Датум: 18.11.2009.год.

СТАТУТАРНА ПРАВИЛА СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАД“

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ СА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

На основу члана 18. Статута комуналаца Београда и члана 54 статутарних правила синдикалне организације ГСП Београд Одбора синдикалне организације ГСП „Београд", на седници од 05.11.2009.године, усвојио је измене и допуне:

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

  Члан 1.

Синдикална организација Градског саобраћајног предузећа „Београд" (у даљем тексту: Сидикална организација) је интересна организација запослених kоја се ангажује и бори на остваривању и заштити материјалних и социјалних права и унапређења друштвеног положаја свих чланова.

  Члан 2.

Синдикална организација самостална је и остварује улогу кроз равноправне и партнерске односе са послодавцем и пословодним и државним органима користећи методе и средства синдикалног деловања и борбе: јавног изношења мишљења, сарадње и преговарања, оспоравање, критике и тражење оставки, покретања судских спорова и организовања протестних скупова и штрајка.

Синдикална организација се неће ангажовати, нити се може користити за остваривање политичких циљева и интереса.

  Члан 3.

Синдикална организација организује се у синдикат радника комуналаца Београда (назив гранског синдиката) Београда и Србије, синдикат општине Стари Град (назив општине), Савез самосталних синдиката Београда и Савез синдиката Србије.

  Члан 4.

Синдикална организација и њени чланови свој рад и међусобне односе заснивају на демократским принципима и добровољности, узајамности и солидарности као и договарању, усаглашавању и у одлучивању у складу са одредбама Статута Савеза синдиката Србије и ових правила.

ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА СИДИКАТАИ САВЕЗА СИНДИКАТА

  Члан 5.

Учлањење радника врши се на основу слободно изражене воље у синдикалној организацији потписивањем приступнице.

Учлањењем у синдикалну организацију члан постаје чланом синдиката и Савеза синдиката.

Радник се може учланити у синдикалну организацију без обзира на своје политичке, верске и друге погледе и припадности.

Чланство у синдикалној организацији искључује припадност другом синдикату.

Члану синдиката издаје се чланска карта.

  Члан 6.

Директору Предузећа, радницима са посебним овлашћењима и одговорностима на које је директор пренео своја овлашћења и функционерима у странкама и политичким партијама мирују права и обавезе чланова док обављају послове на тим функцијама.

Чланство мирује и раднику који се налази на одслужењу војног рока.

  Члан 7.

Основна права и дужности члана су да:

 •  - Учествуује у изграђивању ставова, закључака, одлука и аката Синдикалне организације којима се обезбеђује његов материјални, социјални и друштвени положај и правна сигурност,
 •  - изражава своје интересе, усаглашава их учествује у акативностима на припреми и закључивању колективног уговора,
 •  - предлаже активности и коришћење средстава и метода деловања и борбе Синдикалне организације и иницира организовање штрајка и учествује у штрајку ради остваривања и заштите својих интереса,
 •  - образује се и оспособљава за синдикалну активност,
 •  - буде информисан о активностима које се воде у Синдикалној организацији,
 •  - бира чланове органа Синдикалне организације, синдиката и Савеза синдиката и буде у њих биран
 •  - подноси предлоге и обраћа се органима синдикалне организације која је она дужна да размотри и да се о њима изјасни најкасније у року од 15 дана,
 •  - придржава се Правила Самосталне синдикалне организације ГСП „Београд", Статута синдиката и Статута Савеза синдиката Србије,
 •  - плаћа чланарину.

  Члан 8.

За своје чланове Синдикална организација се ангажује на остваривању:

 •  1. заштите права и цену рада из Колективног уговора ;
 •  2. бесплатне правне помоћи и заступање и заштиту пред пословодним и органима управљања и судским органима;
 •  3. права из заштите на раду ;
 •  4. помоћи из фондова Синдикалне организације ;
 •  5. помоћи из штрајкачког фонда при организованом штрајку (уколико Сидикална организација поседује фонд);
 •  6. организованог снабдевања и набавка роба и пружања услуга;
 •  7. оспособљавања за синдикалну активност;
 •  8. боравак у објектима сидикалног туризма, одмора и рекреације под повољнијим условима;
 •  9. заступање и заштиту свих синдикалних права из Правила Синдикалне организације, Статута Синдиката Србије и Статута Савеза синдиката Србије.

  Члан 9.

Чланство у Сидикалној организацији Савезу синдиката Србије престаје иступањем и исклучењем.

  Члан 10.

Захтев за иступање из чланства подноси се Одбору Синдикалне организације.

Протеком три месеца од подношења захтева из става 1 овог члана престају својства члана као и сва права,повластице и обавезе члана утврђена овим Правилима и Статутом синдиката и Савеза Синдиката Србије.

  Члан 11.

Члан се искључује из Синдикалне организације и Савеза синдиката Србије због неплаћања чланарине три месеца узастопно и теже повреде ових Правила и Статута Савеза синдиката Србије којима се наноси штета Синдикалној организацији и Савезу синдиката и у другим случајевима и под условима утврђеним Статутом синдиката.

Одлука о искључењу из чланства доноси Одбор Синдикалне организације на предлог секретаријата Синдикалне подружнице и доставља обрачунској служби уколико се члнарина уплаћује преко платног списка.

Члан има право жалбе на одлуку из става 2. овога члана у скаду са Статутом синдиката.

Даном коначности одлуке о искључењу, члану престају сва права и обавезе утврђење овим Правилима и Статутом синдиката и Савеза синдиката Србије.

  Члан 12.

Даном престанка чланства због иступања и искључења члан је дужан да секретаријату синдикалне посружнице погона-РЈ врати чланску карту, а Синдикална подружница да чланску карту преда одбору синдикалне организације, а одбор органу синдиката општине.

Евиденцију о члановима који су вратили чланске карте и онима који не извршавају дужности члана, а нису вратили чланске карте води се у одбору и синдикалним посружницама Синдикалне организације.

  Члан 13.

Синдикална организација ангажује се на остваривању права радника из рада и на основу рада утврђених законима и колективним уговорима и полазећи од ставова и одлука органа синдиката и Савеза Самосталних синдиката Београда, а посебно на:

 •  1. закључивању и примени појединачног колективног уговора,
 •  2.остваривању зарада на нивоу утврђене цене рада;
 •  3. унапређење услове рада и заштите на раду;
 •  4. заштите права радника у оквиру ораганизационих и техничко-технолошких промена предузећа и остваривању права радника за чијим радом је престала потреба;
 •  5.остваривање права радника у поступку претварања друштвене и друге облике својине и откупљивању деоница и делова предузећа;
 •  6.јачању материјално-финансијске основе синдикалних видова одмора;
 •  7.организовању и унапређењу рекреативног и других видова одмора;
 •  8.оспособљавању чланова и активности за остваривање права и дужности и улоге синдикалних организација;
 •  9. када је то неопходно организује и води штрајк радника;
 •  10. информисању радника, унапређењу система информисања у предузећу и редовном обавештавању чланства о активностима организације;
 •  11. унапређењу материјалног и соцјалног положаја инвалида рада и пензионисаних радника;
 •  12. залаже се за развој културе,уметности,рекреације,одмора и физичке културе;
 •  13. ангажује се и на остваривању и заштити и других интереса радника

Задатке из става л.овог члана Синдикална организација остварује преко својих органа.

У реализацији својих задатака,одлука, ставова и закључака Синдикална организација користи методе и средства сарадње,преговарања,притисака,критике,и оспоравања,тражења оставки и опозива,организовању протесних скупова и штрајкова.

  Члан 15.

У оквиру синдикалне организације могу да делују и друге организације и удружења уколико њихови циљеви и програми деловања нису у супротности са Статутом савеза синдиката Србије и овим правилима.

Ради потпуније и свестраније активности и оставаривања права чланова у Синдикалној организацији, као облик деловања формирају се синдикалне подружнице.

  Члан 16.

Синдикалне подружнице формирају се у погонима-РЈ: 1. „Централа"; 2. „Дорћол"; 3. „Карабурма"; 4. „Космај"; 5. „Земун" ; 6. „Нови Београд"; 7, „Ценрални ремонт"; 8. „ Друштвени стандард"; 9. „Заједнички послови"; 10. „Завод за истраживање и планирање развоја"; 11. „ Саобраћајна оператива"; 12. „Погон за одржавање објеката"; 13."Уговорени превоз и унутрашњи транспорт "

ОРГАНИ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

  Члан 17.

Органи Синдикалне организације Скупштина,Одбор,Председништво, Статутарни одбор, Надзорни одбор,Скупштина подружнице и Секретаријат подружнице.

СКУПШТИНА

  Члан 18.

Скупштина је највиши орган у облику организовања и деловања Организације Самосталног синдиката.

Мандат скупштине је 5 година, најмање једном годишње се одржава састанак cкупштине.

Скупштину чине чланови секретаријата синдикалних подружница сразмерно броју чланова (изабрани председници и чланови Одбора синдикалне организације(уколико их подружница има) и они улазе у укупан број чланова скупштине).

Одлуку о сазивању скупштине доноси Одбор синдикалне организације.

Одлуку о сазивању Скупштине, Одбор може донети на предлог 1/3 синдикалних подружница или оних синдикалних подружница које организују 1/3 чланства.

Скупштина се мора сазвати на предлог 1 подружнице по питањима за која је скупштина задужена да одлучује и доноси одлуке.(Једна подружница не може 2 пута по истом питању да сазива скупштину уколико нема нове аргументе и доказе).

  Члан 19.

Скупштина разматра и усваја извештај о раду и програм активности Синдикалне организације и извештај и план о материјално-финансијском пословању Синдикалне организације и верификује чланове Одбора, бира Статутарни одбор, Надзорни одбор и председника Синдикалне организације.

Скупштина такође разматра и доноси одлуке о разрешењу председника, чланова статутарног, надзорног одбора и опозиву члана одбора и може заузимати ставове о питањима од посебног значаја за остваривање и заштиту материјалног и социјалног положаја чланства. Супштина пуноважно ради када седници присуствује више од половине чланова а одлике доноси ако се за њих изјасни више од пола присутних.

Скупштина доноси одлуку о штрајку или одбор уколико га скупштина овласти.

ОДБОР СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

  Члан 20.

Одбор броји 23.члана

(одлуку о броју чланова одбора доноси стари сазив одбора). Одбор је орган који руководи радом синдикалне организације. Председник синдикалне подружнице по функцији је члан одбора. Члана одбора немају подружнице у погону-РЈ Друштвени стандард и Завод за истраживање и планирање развоја.

Уколико је председник синдикалне организације из погона-РЈ Друштвени стандард и Завод за истраживање и планирање развоја одбор броји 23 члана.

  Члан 21.

Одбор из свог састава бира председништво,подпредседника,подпарола и секретара одбора.

  Члан 22.

Одбор ради и делује на основу усвојеног плана и програма активности синдикалне организације на Скупштини.

Одбор на својим седницама разматра предлоге и мишљења из синдикалних подружница, заузима ставове и доноси одлуке са јасним смерницама за деловање чланства.Прати примену колективног уговора и закона којима се регулишу права из рада и по основу рада и предлаже мере и опредељује методе и средства деловања на остваривању и заштити материјалног и социјалног положаја чланства,покреће иницијативе и даје предлоге органима синдиката и Савеза синдиката и ангажује се у акцијама које они воде и доноси одлуку о радном ангажовању стручног сарадника за потребе одбора и Синдиклане организације.

  Члан 23.

Седнице одбора сазива председник синдикалне организације најмање једном месечно.

Седница Одбора синдикалне организације мора се сазвати уколико то затражи л/3чланова одбора, председништво одбора, Надзорни одбор, Синдикална подружница и виши орган Синдиката и Савеза синдиката.

Одбор пуноважно ради уколико састанку присуствује више од половине чланова а одлуке доноси ако се за њих изјасни већина присутних.

  Члан 24.

За свој рад чланови Одбора могу бити смењени од стране својих синдикалних подружница због неизвршења обавеза које су им поверене, или кршења Статута и ових правила.

Члан одбора може оцењивати и рад других чланова и у случају када не доприносе остваривању задатака Одбора и покретати питање њихове одговорности.

Уколико је члан Одбора председник синикалне организације, његова синдикална подружница га не може сменити већ само даје предлог скупштини за његово разрешење.

ПРЕДСЕДНИШТВО

  Члан 25.

Број чланова Председништва одређује Одбор својом одлуком а на предлог председника.

Председник и секретар по функцији су чланови представништва. Председништво је извршни орган Одбора синдикалне организације.

  Члан 26.

Председништво спроводи ставове и идлуке Одбора, кординира рад синдикалних подружница, у оквиру овалашћења које је на њега пренео одбор доноси одлуке,упућује предлоге и захтеве одбора и синдикалне организације надлежним органима у Предузећу, граду и републици,непосредно се ангажује на припреми предлога и ставова за седнице одбора у чијим одлукама морају бити садржани иницијатива, мишљење и захтеви чланства и може именовати поверенике и формирати радна тела за поједине области деловања синдикалне организације (садржај и метод рада повереника и радних тела регулише се одлукама председништва).

Председништво сноси одговорност пред Одбором за неизвршавање усвојених одлука.

СТАТУТАРНИ ОДБОР

  Члан 27.

Oдбор Синдиката, је орган синдиката и има 3 члана,а председника бира из свог састава. Одбор даје тумачења овог Статута, анализира статутарна питања и на основу тога предлаже нова решења.

Одбор бира и разрешава Скупштина синдикалне организације.

НАДЗОРНИ ОДБОР СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

  Члан 28.

Надзорни одбор броји 5 чланова.

Надзорни одбор врши надзор над финансијским и материјалним пословањем и руковођењем имовине синдикалне организације.

Надзорни одбор анализира усклађеност трошења средстава са програмском активношћу синдикалних подружница и синдикалне организyције,остварује увид у расподели и коришћењу средстава,контролише да ли се чланарина уплаћује са одредбама правилника о материјалном-финансијском пословању,имовини и фондовима Савеза синдиката и синдиката Србије и предлаже мере за правилно спровођење политике финансирања и рационалну употребу средстава синдикалне организације.

Надзорни одбор дужан је да најмање 2 пута годишње упозна одбор синдикалне организације са резултатом прегледа материјално-финансијског пословања и својим примедбама предлаже мере које треба предузети на остваривању плана прихода и расхода синдикалне организације.

Надзорни одбор врши преглед материјално-финансијског пословања по потреби, на захтев 1/3 синдикалних подружница или оних синдикалних подружница које организују 1/3 чланства,затим одбор синдикалне организације и органа синдиката и Савеза синдиката.

Одлуком одбора синдикалне организације ближе се одређује састав и начин избора чланова Надзорног одбора.

Надзорни одбор из свог састава бира председника.

ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

  Члан 29.

Статутарни Статутарни решења. Статутарни

Председник синдикалне организације је уједно председник Скупштине,Одбора и председништва синдикалне организације.

Председник представља и заступа синдикалну организацију, сазива и председава седницама скупштине,одбора и председништва синдикалне организације,прати и остварује увид у спровођењу ставова и одлука скупштине, Одбора и председништва, усмерава рад и извршавање задатака чланова одбора и председништва,стара се о благовременом информисању чланства и сидикалних подружница о раду скупштине, Одбора и председништва синдикалне организације, предлаже формирање радних група за изучавање појединих питања,као и мера и решења,контактира и преговара са представницима државних органа и подсловодства,остварује сарадњу и кординира рад са председницима органа синдикалне организације и подружница и обавља и друге послове које му повери скупштина, Одбор и председништво синдикалне организације.

За свој рад председник је одговоран скупштини синдикалне организације.

ПОДПРЕДСЕДНИК

  Члан 30.

Одбор бира два подпредседника који обављају активности по налогу председника и помажу председнику у спровођењу одлука Одбора. Замењују председника у одсуству.

СЕКРЕТАР

  Члан 31.

Припрема састанке Одбора синдикалне организације.

Непосредно се ангажује на спровођењу ставова и одлука Одбора синдикалне организације. Ради по налогу председника и подпредседника. Кординира рад са председницима подружница.

ПОДПАРОЛ

  Члан 31-а

По налогу Одбора а на предлог председника, припрема конференцију за штампу комуницира са новинарима, ради на информисању чланства, штампа билтене и новине синдиката и свих осталих видова информисања и ради као пиар менаџер.

БЛАГАЈНИК

  Члан 32.

Благајник обавља све благајничке послове за синдикалну организацију. Благајника верификује одбор на предлог председника из реда чланова синдикалне организације коме је и одговоран.

Благајник је дужан да у року од 24х по уплати средстава извести председника синдикалне подружнице о висини средстава којима располажу.

Исто тако,благајник је дужан да уредно води евиденцију о утрошку средстава одбора и по подружницама.

СКУПШТИНА СИНДИКАЛНЕ ПОДРУЖНИЦЕ

  Члан 33.

Синдикална подружница бира скупштину синдикалне подружнице.

Скупштина синдикалне подружнице погона-РЈ чине представници делова синдикалне подружнице,секретаријат својим одлукама одређује број предсавника за скупштину синдикалне подружнице и број чланова секретаријата.

  Члан 34.

Мандат скупштине је 5 година а најмање једном годишње се одржава састанак скупштине.

Одлуку о сазивању скупштине подружнице доноси секретаријат подружнице. председник подружнице, одбор синдикалне организације и председник синдикалне организације или на захтев 1/3 чланова синдикалне пидружнице.

Скупштина синдикалне подружнице пуноважно ради уколико састанку присуствује више од половине чланова а одлуке доноси ако се за њих изјасни већина.

  Члан 35.

Скупштина синдикалне подружнице разматра и усваја извештаје о раду и план рада синдикалне подружнице,извештај о материјално-финансијском пословању и план прихода и расхода синдикалне подружнице и доноси и друге одлуке важне у раду синдикалне подружнице, такође бира председника, чланове секретаријата подружнице,бира члана одбора (уколико га има), предлаже председника синдикалне организације и представнике виших органа.Скупштина синдикалне подружнице такође разматра и доноси одлуке о разрешењу председника подружнице, члана секретаријата и члана одбора и опозиву чланова виших органа из наше организације.

СЕКРЕТАРИЈАТ СИНДИКАЛНЕ ПОДРУЖНИЦЕ

  Члан 36.

Секретаријат синдикалне подружнице је орган који руководи радом подружнице.

Председник је по функцији члан секретаријата.

Секретаријат од својих чланова бира секретара синдикалне подружнице.

  Члан 37.

Састанак секретаријата синдикалне подружнице сазива председник подружнице најмање једном месечно.

Састанак секретаријата синдикалне подружнице мора се сазвати уколико то затражи 1/3 чланова секретаријата,пресденик синдикалне организације или одбор синдиката.

Секретаријат синдикалне подружнице пуноважно ради ако састанку присуствује више од половине чланова,а одлуке доноси ако се за њих изјасни већина.

  Члан 38.

Чланови секретаријата имају једнака права и обавезеи одговорни су за свој рад секретаријату скупштине синдикалне подружнице.

  Члан 39.

Синдикална подружница разматра, да је мишљење и утврђује предлоге по питањима о којима ставове заузима и одлуке доноси одбор синдикалне организације, спроводи ставове и одлуке одбора синдикалне организације и ангажује се на решавању специфичних интереса чланова у делу синдикалне организације за које се формира.

Синдикална подружница остварује права и дужности у расподели дела чланарине која припада синдикалној организацији у складу са одлуком одбора.Одлука о отрошку средстава која припада подружницама доноси секретаријат те подружнице.

ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАЛНЕ ПОДРУЖНИЦЕ

  Члан 40.

Председник синдикалне подружнице погона-РЈ представља и заступа синдикалну подружницу,сазива и председава састанцима скупштине подружнице и секретаријата подружнице,прати и остварује увид на спровођењу ставова и одлука секретаријата, стара се о благовременом информисању чланства о раду одбора синдикалне организације и обавља и друге послове које му повери секретаријат и одбор синдиката.

СЕКРЕТАР СИНДИКАЛНЕ ПОДРУЖНИЦЕ

  Члан 41.

Секретар синдикалне подружнице погона-РЈ припрема седницу секретаријата непосредно се ангажује на спровођењу ставова,одлука и закључака које доноси секретаријат,обезбеђује вођење записника на седницама секретаријата, и остале административне послове, замењује председника у време његове одсутности и обавља и друге послове које му повери секретаријат синдикалне подружнице.

ИЗБОРНИ ПРИНЦИПИ

  Члан 42.

Истицање кандидата за председника и чланове секретаријата синдикалне подружнице, председника за скупштину синдикалне подружнице,председника и чланове одбора и надзорног одбора синдикалне организације и чланове органа синдиката и савеза синдиката врши се на састанцима синдикалних подружница односно делова синдикалних подружница.

  Члан 43.

Предлог кандидата за председника и чланове секретаријата усваја чланство на састанку синдикалне подружнице ако се састанак одржава по деловима секретаријата синдикалне подружнице.

Предлог кандидата за председника и чланове одбора синдикалне организације и чланове органа синдиката и савеза синдиката усваја одбор синдикалне организације.

  Члан 44.

Избор председника, чланова секретаријата синдикалне подружнице, председника синдикалне организације и чланова одбора, статутарног одбора, надзорног одбора синдикалне организације врши се на основу предлагања већег броја кандидата и тајним гласањем.Предлог за председника синдикалне организације који се бира из редова изабраних чланова одбора и предложених кандидата из погона-РЈ друштвеног стандарда и завода за истраживање и планирање развоја.

За председника и члана секретаријата синдикалне подружнице, председника синдикалне организације изабран је онај кандидат који добије највећи број гласова и да гаје гласало више од половине укупног броја чланова синдикалне подружнице односно дела синдикалне подружнице и органа који врше избор.

Избори се понављају за кандидате који нису добили потребну већину гласова и то за прва два кандидата која су добили највећи број гласова.

У другом кругу изабрани су кандидати који је добио највећи број гласова. Изузетно у другом кругу може бити изабран и кандидат који добије највећи број гласова без обзира на број присутних чланова.

Избори у синдикалној организацији и избори за органе синдиката се могу обавити и у току трајања мандата уколико је то неопходан услов за рад организације и органа синдиката.Одлука о изборима у току трајања мандата доноси скупштина синдикалне организације.

Председници синдикалних подружница не могу бити бирани за председника сидикалне организације.

  Члан 45.

Мандат председника,секретара и чланова секретаријата синдикалне подружнице, председника и чланова одбора,председништва одбора,статутарног одбора, надзорног одбора сидикалне организације, секретара,подпредседника и подпарола одбора синдикалне организације траје 5 година и могу се поновити.

  Члан 46.

Разрешења са функције и опозив и престанак чланства у органима синдикалне организације и синдикалне подружнице врши се у складу са овим правилима и са Статутом Савеза синдиката Србије.

  Члан 47.

Члан органа синдикалне организације може поднети оставку на чланство уоргану.

Опозив члана органа кога је непосредно изабрало чланство синдикалне организације врши чланство.

Опозив члана органа који није непосредно изабран од чланства врши орган који гаје изабрао.

Предлог за опозив члана органа може покренути и чланство и орган синдиката који гаје предложио за члана органа и орган за чијег члана се опозив тражи.

Орган може опозвати свог члана уколико непосредно не присуствује седницама органа најмање 3 седнице узастопно,уз предходно обавештавање организације која гаје предложила за члана органа.

Члану органа се морају изнети разлози за опозив.

МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

  Члан 48.

Основни извор прихода за финансирање активност синдикалне организације је чланарина.

Висина чланарине је 1% од бруто зараде,накнаде и додатка које члан прима Синдикалне подружнице остварују учешће у расподели и право у управљању на једној половини чланарине од дела који остаје синдкалној организацији и уплаћене од чланова у синдикалној подружници.

Синдикална организација јединствено и синдикалне подружнице појединачно могу одлучивати да чланарина износи и више од 1%.

Повећан износ чланарине припада синдикалној организацији осходно синдикалној подружници која је донела одлуку о повећању чланарине и користи се за финансирање активности и формирање фондова за пружање помоћи чланова у заштити материјалног и социјалног положаја.

  Члан 49.

Ради увећања средстава за финансирање рада и остваривања заштите права члана,синдикална организација може се бавити предузетничком активношћу и стицати добит, откупљивати деонице и бити суоснивач у формирању предузећа установа и интереса за чланство.

Синдикална организација може формирати фонд солидарности и може имати и друге фондове.

  Члан 50.

Финансијско пословање врши се на основу годишњег финансијског плана.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

  Члан 51.

Синдикална организација има својство правног лица. Синдикална организација има свој жиро-рачун.

Средства синдикалних подружница воде се на под рачунима или у оквиру посебно устројене евиденције у које се исказују средства којима располажу и расходи који остварују синдикалне подружнице.

  Члан 52.

Синдикална организација има свој печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика и садржи текст: „Савез синдиката Србије", синдикална организација Градског саобраћајног предузећа, "Београд"-И и у средини амблем савеза синдиката Србије Текст печата је на српском језику исписан ћирилицом.

  Члан 53.

Синдикална подружница исто тако има свој печат и штамбиљ,

Печат је округлог облика и садржи исти текст као и печат синдикалне организације стим што свака синдикална подружница има свој број исписан на крају текста и то:

ИИ - „ Централа"; ИИИ „Дорћол"; ИВ - „ Карабурма"; В - „Космај"; ВИ - „Земун"; ВИИ - „Нови Београд"; ВИИИ - „Централни ремонт"; ИX - „Друштвени стандард"; X - „Заједнички послови „ XИ - „Завод за истраживање и планирање развоја";XИИ - „Саобраћјна оператива" ; XИИИ - „Погон за одржавање објеката" Текст печата је на српском језику исписан ћирилицом.

  Члан 54.

Штамбиљ је четвртастог облика на којима су исписани истоветни текстови као на печатима и синдикалних подружница и синдиклане ораганизације.

  Члан 55.

Седиште синдикалне организације је у улици Кнегиње Љубице број 29 у Београду.

  Члан 56.

Измене и допуне ових правила врше се на седници скупштине синдикалне организације,уколико није могуће сазвати скупштину,измене и допуне ових правила вршиће одбор синдикалне организације.

  Члан 57.

На питања која нису регилисана овим правилима и која су у супротности са Статутима виших органа директно ће се примењивати одредбе Сатута синдиката комуналаца Беогрда, Статута комуналаца Србије и Статута С.С.С. Србије.

  Члан 58.

Даном доношења ових правила престају да важе сва досадашња правила синдикалне организације Градског саобраћајног предузећа „Београд".САМОСТАЛНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ГСП „ БЕОГРАД „